Dobermann Review • Dobermann Database
 

Arno v. Raffturm - Pedigre

Arno v. Raffturm

Type: with links to: Show:
Garant v. Huhnerhof icon icon Alf v. Steiger icon icon Horst v. d. Bismarcksaule icon icon Bruno v. Henschelberg icon icon
Carmen v. Bad Heidelberg icon icon
Lamja v. Zwingfried icon icon Bello v. d. Dornburg icon icon
Kake v. Zwingfried icon icon
Fee v. d. Botelsburg icon icon Jockel v. Pfeddersheim icon icon Frido v. Raufelsen icon icon
Fanny v. Pfeddersheim icon icon
Bubina v. Deutschen Eck icon icon Luz v. Rodeltal icon icon
Ida v. Brunia icon icon
Dolly v. d. Nymphenburg icon icon Alf v. Steiger icon icon Horst v. d. Bismarcksaule icon icon Bruno v. Henschelberg icon icon
Carmen v. Bad Heidelberg icon icon
Lamja v. Zwingfried icon icon Bello v. d. Dornburg icon icon
Kake v. Zwingfried icon icon
Astra v. d. Nymphenburg icon icon Arras v. Silberhorn icon icon Egon v. d. Hebelgruft icon icon
Gazelle v. Wabestrand icon icon
Afra v. d. Sturmbraut icon icon Cuno v. Hohentor icon icon
Asta v. d. Waldwiese icon icon

 

 

For webmaster - Pedigree HTML code to go: