Dobermann Review • Dobermann Database
 

Armin v. Dornberg - Pedigre

ARMIN v. DORNBERG

Type: with links to: Show:
Max v. Wurttenberg icon icon Alex v. Kleinwaldheim icon icon Ajax v. Simbach icon icon Ajax v. Illerblick icon icon
Asta v. Eckartsburg icon icon
Carola v. Sudharz icon icon Alf v. Steiger icon icon
Mona v. d. Bismarcksaule icon icon
Kitty v. Wurttemberg icon icon Gotz v. Wurttemberg icon icon Muck v. Rodeltal icon icon
Cora v. Wurttemberg icon icon
Eva v. Wurttemberg icon icon Klaus v. d. Rheinperle icon icon
Asta v. Huttenschloss icon icon
Goldine v. Sandfontaine icon icon Axel v. Hagenfreund icon icon Alex v. Kleinwaldheim icon icon Ajax v. Simbach icon icon
Carola v. Sudharz icon icon
Amsel v. Hagenstolz icon icon Dieter v. Willersee icon icon
Asta v. Gross Hagen icon icon
Elfi v. Sandfontaine icon icon Alf v. d. Geer icon icon Dieter v. Willersee icon icon
Addi v. Gross Hagen icon icon
Bera v. Sandfontaine icon icon Bodo v. d. Weddigenstadt icon icon
Otti v. d. Klessmannshohe icon icon

 

 

For webmaster - Pedigree HTML code to go: