Dobermann Review • Dobermann Database
 

Garold (own. Kurbatov) - Pedigre

Garold (Own. KURBATOV)

Type: with links to: Show:
Bazalt v. Skhodnya icon icon Frey v. Stresow icon icon Lux v. d. Blankenburg icon icon Burschel v. Simmenau icon icon
Asta Voss icon icon
Flora v. Stresow icon icon Troll v. d. Blankenburg icon icon
Lotte v. Stresow icon icon
Bora v. Arbat icon icon Horst v. Stresow icon icon Troll v. d. Blankenburg icon icon
Lotte v. Stresow icon icon
Bona v. Seegagen icon icon Lux v. d. Blankenburg icon icon
Adda v. d. Blankenburg icon icon
Gerta (own. Koreisha) icon icon Benno v. Forstenberg icon icon Bodo v. d. Residenz icon icon Faust v. Pleissenburg Jordihort icon icon
Charlotte v. Friedewald icon icon
Bella v. d. Bramburg icon icon Barry v. Langerode icon icon
Bella Kerl icon icon
     
 
   
 

 

 

For webmaster - Pedigree HTML code to go: