Dobermann Review • Dobermann Database
 

Bazalt v. Skhodnya - Pedigre

Bazalt v. Skhodnya

Type: with links to: Show:
Frey v. Stresow icon icon Lux v. d. Blankenburg icon icon Burschel v. Simmenau icon icon Arno v. Glucksburg icon icon
Gudrun v. Hornegg icon icon
Asta Voss icon icon Edelblut v. Jagerhof icon icon
Senta v. Jagerheim icon icon
Flora v. Stresow icon icon Troll v. d. Blankenburg icon icon Berlin v. Belling icon icon
Asta Voss icon icon
Lotte v. Stresow icon icon Burschel v. Simmenau icon icon
Elfriede v. Elsass icon icon
Bora v. Arbat icon icon Horst v. Stresow icon icon Troll v. d. Blankenburg icon icon Berlin v. Belling icon icon
Asta Voss icon icon
Lotte v. Stresow icon icon Burschel v. Simmenau icon icon
Elfriede v. Elsass icon icon
Bona v. Seegagen icon icon Lux v. d. Blankenburg icon icon Burschel v. Simmenau icon icon
Asta Voss icon icon
Adda v. d. Blankenburg icon icon Artus v. d. Blankenburg icon icon
Asta Voss icon icon

 

 

For webmaster - Pedigree HTML code to go: