Dobermann Review • Dobermann Database
 

Elfi v. d. Barlinge - Pedigre

Elfi v. d. Barlinge

Type: with links to: Show:
Blitz v. Schneewitschenweg icon icon Casar v. Klockenhof icon icon Alex v. Kleinwaldheim icon icon Ajax v. Simbach icon icon
Carola v. Sudharz icon icon
Addi v. Hagenstolz icon icon Dieter v. Willersee icon icon
Asta v. Gross Hagen icon icon
Dina v. Oesterried icon icon Benno v. Romberg icon icon Karlo v. Wurttemberg icon icon
Alpha (dzb 47/44a) icon icon
Lea v. Notburgatal icon icon Edel v. Notburgatal icon icon
Christa v. Romergarten icon icon
Reni v. Adlerhof icon icon Arko v. Brinkmoor icon icon Hasso v. d. Rothenburg icon icon Asso v. d. Barlinge icon icon
Flora v. d. Hunenburg icon icon
Antje v. Ledeburg icon icon Fels v. d. Barlinge icon icon
Carmen v. Herrenschutz icon icon
Lony v. d. Schellbergen icon icon Castor v. Brandenbaum icon icon Sigmar icon icon
Asta v. Helgeshoh icon icon
Luja v. d. Schellbergen icon icon Fels v. d. Barlinge icon icon
Asta v. Hessenstolz icon icon

 

 

For webmaster - Pedigree HTML code to go: