Dobermann Review • Dobermann Database
 

Astrid v. Steiger - Pedigre

Astrid v. Steiger

Type: with links to: Show:
Horst v. d. Bismarcksaule icon icon Bruno v. Henschelberg icon icon Ajax v. Oderwald icon icon Troll v. d. Blankenburg icon icon
Asta v. Dreirosenstadt icon icon
Camilla Wuhler icon icon Lux v. Saumhof icon icon
Cara v. Zollstock icon icon
Carmen v. Bad Heidelberg icon icon Ikos v. Siegestor icon icon Hamlet v. Herthasee icon icon
Ella v. Siegestor icon icon
Blanka v. Henschelberg icon icon Ajax v. Oderwald icon icon
Camilla Wuhler icon icon
Lamja v. Zwingfried icon icon Bello v. d. Dornburg icon icon Asso V. Cunerstein icon icon Samon v. Parthegrund icon icon
City v. Royal icon icon
Bella v. Rost icon icon Lord v. d. Kunitzburg icon icon
Anni v. d. Kunitzburg icon icon
Kake v. Zwingfried icon icon Rex v. Nussberg icon icon Ari v. Wolfsgrund icon icon
Gustel v. Kohlenhof icon icon
Hummel v. Zwingfried icon icon Arnfried v. d. Innau icon icon
Linta v. d. Cyriaksburg icon icon

 

 

For webmaster - Pedigree HTML code to go: