Dobermann Review • Dobermann Database
 

Hertog Anuschka v. Stoltenborg - Pedigre

Hertog Anuschka v. Stoltenborg

Type: with links to: Show:
Gotz v. Zuschlag icon icon Dieter v. d. Dyk'Schen icon icon Lux v. Naunhof icon icon Amor v. Hause Bormes icon icon
Gitta v. d. Suchtelner Hohen icon icon
Anka v. d. Dyk'Schen icon icon Astor v. Tegethof icon icon
Britta v. d. Salzestadt icon icon
Monna v. Hagenstolz icon icon Alf v. Hagenfreund icon icon Alex v. Kleinwaldheim icon icon
Amsel v. Hagenstolz icon icon
Kitty v. Hagenstolz icon icon Amor v. Haus Bormes icon icon
Dina v. Klockenhof icon icon
Lassiera (nhsb 247857) icon icon Frijwaldo v. Thomasvaer icon icon Graaf Ido v. Neerlands Stam icon icon Igon v. Naunhof icon icon
Gravin Diana v. Neerlands Stam icon icon
Amsel v. Brabeckhof icon icon Lux v. Naunhof icon icon
Luna v. Hagenstolz icon icon
Sonja v. Backenhagen icon icon Bobb icon icon Bobber icon icon
Diana v. d. Habichtshohe icon icon
Addi v. Brabeckhof icon icon Lux v. Naunhof icon icon
Luna v. Hagenstolz icon icon

 

 

For webmaster - Pedigree HTML code to go: