HOME Arrbass Durban FEMALES
Arrbass Durban


Arrbass Durban
Arrbass Durban
, whelped 2006-10-15
(Eko Royal-Bell x Gravin Oalisa van Neerlands Stam)
 
Arrbass Durban Arrbass Durban Arrbass DurbanNext Section Next Section Arrbass Durban
Arrbass Durban