Some of Godrics progeny:

 

 


Bakira Lazodobi 10 months


Bobby Lazodobi 8 months


Black Inferno 13 month


Brut Lazodobi 4 months


Brooklyn 24 months


Come as you are Oksana 3 years


Emily v. d. Rosenhöhe 2 years


Ercci v. d. Rosenhöhe 2 years


Genesis v. Hunnoterra 13 months


Givenchy Crowded House 4 months


Inky Esporai 5 months


Iro Esporai 13 months


Ito Esporai 2 years


Tahi Reme Fruttie 2.5 years


Tahi Reme Frodo 1.5 years


Wallace vom Residenzschloss 7 months


Wanted Wito vom Residenzschloss 6 months


Wesley vom Residenzschloss 6 months


Winja Flora vom Residenzschloss 6 months


Xantana vom Residenzschloss 6 weeks


Xaviera Rose vom Residenzschloss 6 weeks

 

 


Previous Section Next Section